der kaisertipp
Spieltage 2016/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s a i s o n a2 0 1 6 / 1 7 : aD E R aL E T Z T E aK A I S E R

s p i e l t a g a2 5
b o r u s s i a ad o r t m u n d
1:0
v s
f c ai n g o l s t a d t

f u t u r e ai s l a n d s

2 1 . 0 3 . 2 0 1 7 ak b e r l i n ac o l u m b i a h a l l e

t a g e s s i e g e r as p i e l t a g a2 5
Tagessieger
W o l l m a n n
p u n k t e :
1 9
g e w i n n :
5 , - €
p o t t :
0 , - €
d e r al e t z t e ak a i s e r aaaan a c h as p i e l t a g a2 5
Tagessieger
T e u t o r
p u n k t e :
3 3 9
v o r s p r u ng :
1 8ap u n k t e
d i e al e t z t e al u s c h e aaaan a c h as p i e l t a g a2 5

Tagessieger

M a r a d o n a
p u n k t e :
2 3 2
r ü c k s t a n d :
3 ap u n k t e